Post 75 Fagutvikling i fartøyvernet

Fartøyvernet i Norge bygger på prinsippet om vern gjennom bruk. Fartøyene må holdes operative, slik at de i størst mulig grad kan drive formidling gjennom å være tilgjengelige for publikum. Skal fartøyene holdes i operativ stand er det nødvendig å ivareta og videreføre kunnskap om håndverk knyttet til istandsetting og vedlikehold av fartøyene.

De nasjonale fartøyvernsentrene er navnet i fagutvikling i fartøyvernet, men også andre aktører har kompetanse innen og interesse for området. Gjennom tilskudd fra posten er det en målsetting å stimulere til samarbeid mellom fartøyvernsentrene og andre aktører som et virkemiddel for å skape robuste fagmiljøer i fartøyvernet.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til fagutvikling i fartøyvernet

Andre relevante lenker:

Tilskudd – Riksantikvaren

Riksantikvarens vitenarkiv: Verneplan for flytende kulturminner (2020-2023). En revisjon av Nasjonal Verneplan for Fartøy (2010-2017). (unit.no)

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Riksantikvaren forvalter tilskudd fra post 75 til fagutvikling i fartøyvernet. Tidligere har posten i hovedsak vært fordelt mellom de tre nasjonale fartøyvernsentrene, men er nå også åpnet opp for andre aktører med relevant kompetanse.

Målet med ordninga er å samle inn, videreføre og tilgjengeliggjøre kunnskap om håndverk knytta til istandsetting og vedlikehold av verna og freda fartøy i et langsiktig perspektiv. Slik kan kulturminner tas vare på og settes i stand med bruk av teknikker, materialer og metoder i tråd med perioden i fartøyets liv som er lagt til grunn for vern.

Fartøyvernsentrene ble opprettet som følge av behovet for denne kunnskapen. Sentrene har et hovedansvar for å samle inn, videreføre og tilgjengeliggjøre håndverkskunnskapen som er nødvendig i fartøyvernet.

 

2Formålet med prosjekttilskudd fra post 75

Forskning og utredningsarbeid har de siste årene blitt en mer sentral del av fagutviklingen i fartøyvernet, og dette skal gjenspeiles også i tildelingene fra tilskuddsposten.

Gjennom egne tilskudd til fagutviklingsprosjekter ønsker Riksantikvaren

 • Å skape solide fagmiljøer gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører.
 • Å sikre at fartøyvernsentrene kan fungere som lavterskel tilbud/nav for andre håndverkere gjennom for eksempel tilskudd til kompetanseheving for andre aktører.
 • Å sikre flerårige utrednings og forskningsprosjekter, herunder utrednings og forskningsprosjekter som gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom fartøyvernsentrene og andre. Samarbeidsprosjekter vil bli særlig prioritert.

Aktivitetene skal være egnet til å fremme tilskuddsordningens formål og skal være i tråd med nasjonal verneplan for fartøy eller tilsvarende plandokumenter

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Tilskudd til prosjekter kan etter søknad tildeles de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører med relevant kompetanse og faglig tilknytning.

Med andre aktører menes aktører fra akademia, håndverks- og andre fagmiljøer som gjennom egen kunnskap og faglig innfallsvinkel kan bidra til økt kunnskap og kvalitet på fagutviklingen i fartøyvernet.

Ved tildeling vil Riksantikvaren prioritere samarbeidsprosjekter mellom flere aktører. Slik ønsker vi å tilrettelegge for mer og bedre kunnskapsdeling, med mål om økt antikvarisk kvalitet på istandsettings- og vedlikeholdsarbeider på verna og freda fartøy.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Søknaden må vise til at:

 • At prosjekts tema/problemstilling har forankring i fartøyvernplanen og/eller andre relevante strategidokumenter.
 • Søker kan vise til at tema/problemstillingen er relevant og dekker et reelt behov i fartøyvernet.
 • Søker kan dokumentere relevant kompetanse og erfaring som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

5Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

Videre inngår følgende punkter som obligatoriske i en beskrivelse av prosjektet:

 • Tema og problemstilling
 • Målsetting – hva er forventet resultat?
 • Målgruppen – hvem og hvordan skal kunnskapen komme til gode og anvendes?
 • Teori og forskning – hva fins av tilgjengelig kunnskap og hvordan benyttes dette i prosjektet?
 • Varighet og omfang
 • Metode
 • Deltakere, kvalifikasjoner, samarbeid og organisering.
 • Fremdriftsplan
 • Planlagte leveranser
 • Deling og publisering av resultater og kunnskap underveis og etter gjennomføring
 • Risikoer og forutsetninger
 • Budsjett og finansering