Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Forprosjekt i Henningsvær

Henningsvær er det best bevarte fiskeværet i Lofoten, og et kulturmiljø av nasjonal verdi. Høsten 2018 har det vært et forprosjekt for å vurdere om Henningsvær skal fredes som kulturmiljø. Et kulturmiljø kan fredes for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. Det er bare bygningenes eksteriør som blir fredet i en kulturmiljøfredning. Tolv kulturmiljøer er så langt blitt fredet i Norge, for eksempel Skudeneshavn og Levanger som ble fredet høsten 2018.

Bilde av bryggen i Henningsvær. Foto av Siri Wolland, Riksantikvaren
Henningsvær Bryggen i Henningsvær. Foto: Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Et kulturmiljø kan fredes for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. Det er bare bygningenes eksteriør som blir fredet i en kulturmiljøfredning. Tolv kulturmiljøer er så langt blitt fredet i Norge, for eksempel Skudeneshavn og Levanger som ble fredet høsten 2018.

Forprosjekt i Henningsvær

I løpet av høsten 2018 har Riksantikvaren i samarbeid med Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune gjennomført et forprosjekt der vi undersøkte hva en eventuell fredning av Henningsvær vil innebære, både praktisk og økonomisk, for de som bor i Henningsvær.

Her finner du de ulike dokumentene fra forprosjektet, som utgjør beslutningsgrunnlaget for om kulturmiljøfredning skal startes opp i Henningsvær. Beslutningsgrunnlaget består av fire dokumenter og en kost-/nytteanalyse gjennomført av Menon Economics.

Oversikt over dokumentene

Oppsummering av hovedfunn gir en oversikt over de viktigste resultatene fra forprosjektet.

Prosjektforslaget gir rammer og bakgrunn for hvorfor en fredning kan være aktuell i Henningsvær. Den sier videre noe om hva de ønskede resultatene for en fredning er, hva en fredning vil omfatte, hvem som berøres og hvordan en fredningssak eventuelt gjennomføres. I dette dokumentet ligger også en foreløpig framdriftsplan.

Den tidlige prosjektbegrunnelsen utdyper rammene for en eventuell fredningsprosess. Rammene omfatter anslåtte kostnader, mulige usikkerheter og forventede gevinster ved en fredning. Kostnad- og nyttesiden utdypes ytterligere i de to vedlagte Menon-publikasjonene.

Beskrivelsen av fredningsforslaget er en oversikt over hva som inngår i et fredningsforslag, kompetansebehov, kvalitetsforventninger og krav til gjennomføring.

Rolle og ansvarsbeskrivelse beskriver de ulike roller og oppgaver knyttet til disse. Dokumentet utfyller prosjektforslaget, og vil også ligge ved en partnerskapsavtale som vedlegg.

Kost-/nytteanalysen er delt i to rapporter:

Kostnader ved en kulturmiljøfredning i Henningsvær analyserer samfunnsøkonomiske kostnader ved en kulturmiljøfredning i Henningsvær.

Verdien av kulturarv undersøker nettoinntekter lokalt fra turisme og andre aktiviteter relatert til kulturhistoriske miljøer.

Prosessen videre

Forprosjektets funn vil bli presentert i et folkemøte på Festiviteten i Henningsvær 31. januar 2019 kl. 19. Det blir da anledning til å stille spørsmål.

Riksantikvaren har bedt Vågan kommune ta stilling til spørsmålet om fredning i kommunestyremøte 25. februar 2019. Dersom kommunestyret fatter et positivt vedtak vil det kunne settes i gang en fredningsprosess i Henningsvær. Nordland fylkeskommune vil også behandle saken.

Dersom en fredningsprosess settes i gang fortsetter samarbeidet som ble opprettet under forprosjektet. Et eventuelt varsel om oppstart av fredning kan da forventes i løpet av våren. Et slikt varsel sendes til alle berørte grunneiere, og det gis en frist for å sende inn skriftlige merknader til varselet.

Publisert: 8. januar 2019 | Endret: 12. desember 2019