Pressemelding

Midlertidig fredning av krigshistorisk landskap i Narvik

I Narvikfjella er det mange spor etter kamphandlingene under andre verdenskrig. Nå blir et område midlertidig fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 4. oktober 2018 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Narvikfjella. Foto er tatt av Jostein Gundersen, Riksantikvaren
Narvikfjella Bak slike enkle forsvarsstillinger lå unge norske og tyske soldater i dagevis og kjempet for livet i begynnelsen av juni 1940. De mange hundre tomhylsene forteller om krigens brutale virkelighet – hvert eneste skudd kunne drepe. Mindre enn 100 meter unna lå fienden i skjul bak andre steiner og skjøt tilbake. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Krigshandlingene i Narvikfjella pågikk helt frem til 8. juni 1940. Innenfor dette høyfjellsområdet er det bevart omfattende spor og rester etter de siste kamphandlingene mellom ordinære norske forsvarsstyrker og tyske invasjonsstyrker, særlig fra perioden 22. mai til 8. juni 1940.

Her er det bevart forsvars- og skytestillinger, hvile- og kommandoplasser, våpen- og utstyrsdeler, ammunisjon med mer. Stillingene består av svært enkle steinkonstruksjoner som i all hovedsak har fått ligge urørt i nesten 80 år.

− Kombinasjonen av enkle konstruksjoner og løse gjenstander som ammunisjon, granat- og bombesplinter, gir et unikt innblikk i krigens brutale virkelighet. De senere årene har erkjennelsen av at dette er nasjonalt viktige kulturminner som må ivaretas for fremtidige generasjoner, økt. Når de siste tidsvitnene fra krigen etter hvert er borte, utgjør de fysiske krigsminnene sentrale historiske kilder, sier riksantikvar Jørn Holme.

Riksantikvaren freder nå et område i Narvikfjella midlertidig, fordi det er en økende tendens til at folk flytter på eller fjerner krigsminner fra området. Når området nå er midlertidig fredet, er slik aktivitet ulovlig. Samtidig starter Riksantikvaren også opp ordinær fredningssak, som vil legges ut på høring i løpet av 2019.

– Vi ønsker økt bevissthet rundt at dette er kulturminner av nasjonal og internasjonal betydning. Dette er et kampområde fra andre verdenskrig med unike og svært sårbare kulturminner, sier riksantikvar Jørn Holme.

Midlertidig fredning

Riksantikvaren kan fatte vedtak om midlertidig fredning inntil permanent fredning er gjennomført. Et slikt vedtak kan fattes når kulturminnet står i fare for ødeleggelse eller skade. Vedtaket har umiddelbar gyldighet, og gjelder inntil området er fredet ved endelig fredningsvedtak, eller inntil det eventuelt er opphevet skriftlig. Den midlertidige fredningen omfatter alle spor etter kamphandlinger fra perioden 9. april til kapitulasjonen 10. juni 1940. Det fredete området er nesten 33 kvadratkilometer.

Illustrasjonen viser kart over midlertidig fredet område i Narvikfjella.
Narvikfjella Kart Over Midlertidig Fredet Omraade

Vedtaket innebærer at det ikke er tillatt å flytte på eller ta med seg gjenstander som kan stamme fra krigshandlingene i 1940. Det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som er i konflikt med fredningsbestemmelsene innenfor fredningsområdet. Søknad om tillatelse skal sendes Nordland fylkeskommune.

Den midlertidige fredningen er ikke til hinder for reindriftsnæringa, hytteeierne i området eller ordinært friluftsliv, jakt og fiske.

04.10.2018 13:19 endret 04.10.2018 14:18

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153