Post 73 Brannsikring av middelalderkirker i stein

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til brannsikring av middelalderkirker i stein

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Brannsikring er nødvendig for å unngå tap av uerstattelige kulturminneverdier. Målet er å holde god brannsikringen av middelalderkirkene på et høyt nivå ved tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak.

2Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av middelalderkirker i stein kan motta tilskudd. Riksantikvaren fordeler midlene etter søknad om tilskudd til å høyne brannsikkerheten for kirkene, i tråd med de enkelte middelalderkirkenes ROS-analyse. ROS-analysen skal legges til grunn ved beregning av tilskudd.

3Krav til søknaden

Søknad skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

  • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
  • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
  • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
  • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
  • kostnadsoverslag og budsjett
  • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
  • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.