Post 73 Sikring av stavkirker

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til sikring av stavkirker.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Sikring er nødvendig for å unngå tap og skade på stavkirkene. Målet er å holde sikringen av stavkirkene på et høyt nivå.

2Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av stavkirker kan motta tilskudd.

Det kan gis tilskudd til tiltak som sikrer kirkene mot brann, hærverk eller klimahendelser.

Riksantikvaren fastsetter tilskuddet på grunnlag av en ajourført risiko- og sårbarhetsanalyse for den enkelte stavkirke. Riksantikvaren kan innenfor årlige budsjettvedtak gjøre nærmere prioriteringer av innsatsområder som omfattes av tilskuddsordningen.

3Krav til søknaden

Søknad skal sendes til Riksantikvaren.

Søknaden skal angi

  • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
  • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
  • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
  • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
  • kostnadsoverslag og budsjett
  • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
  • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.