Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Brann har alltid vært en trussel mot tett trehusbebyggelse. Selv om antallet bybranner har gått ned som en konsekvens av moderne teknologi og brannvern, er ikke trusselen borte. Brannutsatte, tette trehusområder med kulturhistorisk verdi er en type verneverdige kulturmiljø vi finner spredt over hele landet.

Det foreligger en oversikt over tette trehusområder med kulturhistorisk verdi.

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». For de tette trehusområdene er målsettingen at alle områdene skal ha en brannsikringsplan, og at alle tiltakene i planen skal være gjennomført. Planene skal evalueres/rulleres jevnlig. Hovedansvaret for brannsikring er uansett et kommunalt ansvar, både administrativt og økonomisk.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Alle tiltak som er anbefalt i brannsikringsplanen er gjennomført og vedlikeholdes
 • Det er iverksatt tiltak i hht brannsikringsplan
 • Området har en brannsikringsplan nyere enn 5 år

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Tilskudd skal gis til områder som er definert som tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder. Eiere av bygninger/anlegg innenfor tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med tette trehusområder.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene fordeles av regionalforvaltningen etter søknad om tilskudd til tiltak innenfor følgende hovedkategorier:

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Enkel slukking
 • Utarbeide brannsikringsplan

5Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Ved fordeling av tilskudd skal regionalforvaltningen legge følgende prioriteringer til grunn:

 1. Den antikvariske verdien til de definerte tette trehusområdene
 2. Områdenes risiko
  • Områdenes tilgjengelighet og avstand til brannvesen
  • Områdenes risiko for brannspredning
 3. Områdenes TG (basert på indikatorene for måloppnåelse)
 4. De omsøkte tiltakenes effekt
  • Oppdage brann
  • Hindre spredning
  • Enkel slukking, særlig for beboere der det er langt til brannvesen

Prosjekter der det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder bør prioriteres.

Tiltak det normalt ikke gis tilskudd til:

 • Tiltak som eierne er pålagt å ivareta som kontroller og utbedring av elektriske anlegg og piper og ildsteder
 • Utstyr for brannvesenet som er et kommunalt ansvar
 • Brannsikker søppelhåndtering som er et kommunalt ansvar

6Krav til søknaden

Søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.