Post 73 istandsetting av fredede bygninger i privat eie fra før 1537

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Målet med tilskudd til profane middelalderbygninger, er å få bygningene opp på normalt vedlikeholdsnivå samtidig som bygningenes kildeverdi blir bevart. Dette er noen av verdens eldste trebygninger og material-autentisitet vektlegges særlig sterkt. Det er av stor betydning at den immaterielle kulturarven i det tradisjonelle bygningshåndverket blir ivaretatt og styrket. Arbeidene på middelalderbygningene bør gjennomføres på en slik måte at håndverkerkompetanse kan utvikles.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Antallet fredete bygninger i privat eie fra før 1537 som har forbedret tilstandsgrad
 • Antallet fredete bygninger i privat eie fra før 1537 som har opprettholdt tilstandsgrad

3Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Det kan gis tilskudd til

 • sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
 • tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Ved fordeling av tilskudd skal det vektlegges om tiltaket gjennomføres på en måte som ivaretar og styrker det tradisjonelle bygningshåndverket for slike bygninger.

4Krav til søknaden

Søknad skal sendes til fylkeskommunen. For samiske kulturminner skal søknad sendes til Sametinget. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.