Post 73 Konservering av ruiner fra middelalderen

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til konservering av ruiner fra middelalderen.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Tilstand: Ruinen er i en tilstand der ordinært vedlikehold er tilstrekkelig for å holde den i TG1.

Skjøtsel: Alle ruinene har oppdaterte planer for skjøtsel, vedlikehold og overvåking. Tiltak i planen gjennomføres.

Dokumentasjon: Det foreligger oppdatert dokumentasjon av de enkelte ruinene i 2D og/eller 3D.

Formidling: Ruinene er tilgjengelig for besøkende og/eller det er knyttet oppdatert og informasjon til stedet.

Kompetanse: Det finnes relevant oppdatert kompetanse på konservering og murskjøtsel i regionen.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Antall ruiner med forbedret eller opprettholdt tilstandsgrad
 • Antall ruiner som har oppdatert plan for skjøtsel, vedlikehold og overvåking
 • Antall ruiner hvor det foreligger dokumentasjon
 • Antall ruiner som er tilrettelagt for formidling
 • Det fins relevant og oppdatert kompetanse på konservering og skjøtsel av mur i fylkene med middelalderruiner. Oppbygging og bevaring av kompetanse foregår systematisk og i henhold til langsiktig plan for ruinarbeidet.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten, og til hva?

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan motta tilskudd til tiltak innen

 • Konservering
 • Dokumentasjon
 • Skjøtsel/vedlikehold/overvåking
 • Formidling
 • Kompetanseutvikling

4Prioritering ved fordeling av tilskudd

Bevaring og konservering av middelalderruiner er ofte langsiktige og krevende prosjekter. Det er derfor viktig at forvaltningen ved fordeling av tilskudd prioriterer konserveringer som allerede er igangsatt. Det er også nødvendig å opprettholde kompetanse på konservering og skjøtsel av mur, og ved fordeling må forvaltningen derfor også legge til rette for prosjekter som sikrer kompetansen i alle fylker med middelalderruiner. Regionalforvaltningen fordeler tilskudd etter søknad fra eiere av middelalderruiner.

5Krav til søknaden

Søknad som gjelder middelalderruiner i Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim, skal sendes til Riksantikvaren. For øvrige ruiner skal søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.