Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Hver kirke har ofte en blanding av inventar og kunst som både er unik for den enkelte kirken, men som også avspeiler stilhistoriske utviklingen utenfor landets grenser. Gjenstandene ble laget eller gitt til kirken det står i, eller også til en tidligere kirke. Norge har bevart mye kirkekunst fra middelalderen sammenlignet med andre europeiske land, og har med det et særskilt internasjonale ansvar for god ivaretakelse av kirkekunsten.

Kirkekunst omfatter i denne sammenheng inventar, kunst og dekor. Det er en målsetting at all kirkekunst skal ha tilstandsgrad 0 eller 1.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Kirkekunst som har fått forbedret tilstandsgrad.
 • Kirkekunst som har opprettholdt tilstandsgrad.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker kan motta tilskudd fra posten. Det er ikke et krav at kirken er fredet eller listeført. Det kan også søkes tilskudd til konservering av kirkekunst som befinner seg i bygg som ikke er kirker etter loven, som for eksempel gravkapeller.

Riksantikvaren fordeler tilskuddene.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til konservering og restaurering av maleri, altertavler/alterskap, minnetavler/epitafier, prekestoler, døpefonter, skulpturer, tekstiler, kirkesølv og annet inventar i kirken. Forprosjekt til reparasjon av glassmalerier vil også kunne vurderes.

Det gis også tilskudd til tilstandsvurdering og forprosjekter på store og kompliserte objekter der det ikke er mulig for konservator å gi et prisoverslag uten nærmere undersøkelser.

Tilskuddet kan dekke hele kostnaden med prosjektet, inkludert kostnader til konservator, reise og opphold, transport samt materialbruk.

Følgende poster dekkes ikke med tilskudd fra posten:

 • Stillas eller annen tilrettelegging i kirken
 • Oppmaling av arkitekturelementer
 • retusjering av dekor der en dekorasjonsmaler kan utføre prosjektet
 • utskiftning av deler.

Ved fordeling av tilskudd skal Riksantikvaren foreta en prioritering av tilskudd basert seg på kunstens verdi, alder og tilstand.

5Krav til utføring

Det skal kun gis tilskudd til prosjekter der fagutdannede konservatorer har fått oppdraget (medlem av nordisk konservatorforbund avd. Norge og med kreditering nkf-n). Riksantikvaren skal foreta denne vurderingen på grunnlag av dokumentasjon som følger med søknaden.

Dokumentasjonen i søknaden må inneholde:

 • Metodebeskrivelser med materialer og metoder for konserveringen, der det framgår hvilke metoder som anbefales og hvilke materialer som skal brukes (produsent og type materialer) og på hvilke deler av objektet dette kal brukes.
 • Informasjon om utførende konservator.
 • Prisoverslag utarbeidet av godkjent konservator.

6Krav til søknaden

Søknad skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.