Avgjørelser i klagesaker

Verdensteatret kino i Tromsø. Klage på avslag på dispensasjon for oppføring av nytt bygg. Kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 22/04373

Publisert: 1. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Troms og Finnmark fylkeskommunes avslag på dispensasjon for oppføring av nytt bygg ved Verdensteatret kino. Avslaget ble begrunnet med at det på grunn av innvendige fredete veggmalerier var nødvendig å kunne vedlikeholde veggen fra utsiden. Plassering av det nye bygget så tett innpå Verdensteatret som omsøkt, ville føre til at dette ikke lenger var mulig.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at den omsøkte plasseringen av bygget er uheldig og at bygningen bør trekkes lenger bort fra veggen til Verdensteatret. Riksantikvaren kom likevel til at det ikke er hjemmel i kulturminneloven til å kreve dispensasjonsbehandling for tiltak som ikke kommer i kontakt med den fredete bygningen. Avslutningsvis påpekte direktoratet at Verdensteatret delvis er i dårlig stand, og at det forventes at kommunen, som eier bygningen, følger opp sitt ansvar for istandsetting og vedlikehold. Klagen ble tatt til følge.