Klima

Biologisk vekst og skadedyr

Et varmere og fuktigere klima øker faren for nedbrytning fra sopp og råte. Omfanget av skadedyrangrep vil også bli større, og økt vekst av for eksempel lav og mose på og rundt bygninger kan bidra til raskere nedbrytning.

Økt vekst av grønske på fasader som stadig fuktes ned er et økende problem. Utstein kloster Rennesøy kommune. Foto Johan Matsson / Mycoteam
Biologisk vekst på Utstein Kloster. Økt vekst av grønske på fasader som stadig fuktes ned er et økende problem. Utstein kloster Rennesøy kommune. Foto: Johan Matsson, Mycoteam.

Økt soppvekst

Økt fuktighet kan føre til soppvekst i bygninger. Soppsporer finnes praktisk talt over alt, og når forholdene ligger til rette for det, vil sopp av ulike arter vokse. Råtesopper bryter ned treverket. Med høyere luftfuktighet og temperatur øker veksten av svertesopp (svarte prikker på malte eller ubehandlete treflater). Slik sopp bryter ikke ned treverket i noen særlig grad, men er i hovedsak et estetisk problem. Muggsopp kan oppstå på ulike typer materialer som er våte og forårsaker misfarginger og dårlig inneklima. Denne soppen bryter ikke ned treverk på samme måte som råtesopp, men kan være et stort helseproblem.

Mer plantevekst

Bygninger som ikke holdes jevnlig ved like, vil ofte få begroing av for eksempel moser, alger og andre planter. Slik vekst vil øke med stigende temperaturer og økt nedbør. Alger, lav og mose skader ikke nødvendigvis bygningen, men de holder på fuktighet og kan derfor bidra til råte og frostsprengning. Mer vegetasjon rundt bygninger skaper mer fuktighet og saktere opptørking av bygningens ytre, og vil dermed medvirke til sopp- og algevekst.
Ikke bare trebygninger, men også byggverk i mur og betong kan utsettes for nedbrytning forårsaket av plantevekst, først og fremst ved at planterøtter sprenger seg vei i sprekker i muren.

Større utbredelse av skadeinsekter

Noen insektlarver lever av å spise treverk. Det er sannsynlig at klimaendringer kan ha innvirkning på utbredelsen av dem.
Husbukk krever høye temperaturer for utvikling av larver og er derfor bare utbredt i sørlige, kystnære strøk. Den optimale temperaturen for aktivitet og utvikling ligger på rundt 28–30°C, mens larvene slutter å spise av treet når temperaturen synker under 10 °C. Økte temperaturer i framtida vil derfor kunne gi bedre leveår for disse larvene. Foruten husbukk er stripet borebille og stokkmaur, insekter som kan gjøre mest skade på trehus i Norge.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 8. februar 2022