Avgjørelser i klagesaker

Buheii vindkraftverk. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for etablering av anleggsvei i automatisk fredet kulturminne etter kulturminneloven § 8.

Vår referanse 20/04879

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes avslag på dispensasjon for etablering av anleggsvei/fylling til Buheii vindkraftverk som ville virke skjemmende for automatisk fredete kulturminner i området (ID-244097). Kulturhistorisk museum viste til at bygging av vindkraftanlegget og dets anleggsveier innebærer at kulturminnet mister sin sammenheng med landskapet rundt, og dette innebærer en klar utilbørlig skjemming.

Fylkesrådmannen anbefalte i sin uttalelse å gi dispensasjon, men Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet valgte å gå imot denne anbefalingen og ga avslag på søknaden.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at Agder fylkeskommune har vurdert saken for strengt. Klagen tas til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024