Nyheter

Er du klar for å søke tilskudd til fag­utvikling i fartøy­vernet?

– Å videreutvikle kunnskap og håndverk i fartøyvernet er viktig for å skape solide fagmiljøer, sier seksjonssjef Linda Veiby. Nå er tilskuddene for 2024 lyst ut.

Publisert: 2. august 2023 | Endret: 29. januar 2024

Spissbåt med motor. Kartlegging av samiske spissbåter er et spennende prosjekt hos Mearrasiida i Porsanger. Foto: Jon Egil Nilsen/ Mearrasiida.

Årets utlysning av tilskudd finner du her

Formålet med tilskuddsordningen er å ta vare på og videreføre kunnskap om håndverk knyttet til antikvarisk istandsetting og vedlikehold av vernete og fredete fartøy. Ordningen skal også bidra til å skape solide fagmiljøer, gjennom å stimulere til samarbeid mellom de nasjonale fartøyvernsentrene og andre aktører.   

Hva slags prosjekter har fått tilskudd tidligere?

Trenger du tips og inspirasjon til hva du kan søke om? Her får du en liten smakebit fra tre prosjekter som har fått tilskudd tidligere.

Hvalerskøyteprosjektet: dokumentasjon av båtbygging   

I 2021 satte Isegran fartøyvernsenter i samarbeid med Hvaler kulturvernforening i gang et prosjekt med å bygge en Hvalerskøyte.  

 Det finnes svært få kilder til informasjon og og skøyta bygges blant annet etter en modell fra 1865 som finnes ved Marinemuseet i Horten.  Prosjektet har til hensikt å gå i dybden omkring håndverk, teknikker, materialbruk og formgivingen ved bygging av fartøytypen Hvalerskøyte.   

 – Riksantikvaren har gitt tilskudd til forsknings- og dokumentasjonsarbeid, forklarer Tor Kristian Torsvik, seniorrådgiver hos Riksantikvaren. – Vi er opptatt av kunnskapsinnsamlingen og håndverksdokumentasjonen som prosjektet gir, fordi det er lite dokumentasjon av denne fartøytype. Dette prosjektet samler folk fra ulike fagmiljøer, og bidrar godt til kunnskapsdeling. 

Registering av små åpne båter i Porsanger.  

Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) i Porsanger søkte Riksantikvaren om tilskudd fra statsbudsjettet 2023 til et prosjekt med å registrere små og åpne trebåter i Porsanger kommune og tilstøtende områder.  Prosjektet er inspirert av Forbundet KYSTENS arbeid for vern av små og åpne båter, og det er knyttet til Sametingets arbeid med samiske båter.  

 – Vi mener dette er et viktig bidrag til samisk fartøyvern, forteller Torsvik. –  Riksantikvaren har gitt tilskudd til prosjektet fordi det representerer viktig kunnskapsinnsamling på et område hvor det har vært lite oversikt tidligere. Tilskuddet gir mulighet til å videreutvikle kunnskapen om samiske fartøy. Slik kan det være med på å danne grunnlag for fremtidig vern av samiske båttyper.    

 

Gaffelrigg 

Hardanger fartøyvernsenter fikk tilskudd i 2023 til et prosjekt for å samle kunnskap om riggtypen gaffelrigg. Prosjektet tar for seg skriftlige kilder, studier av rigger og riggdeler, intervjuer av personer med kjennskap til riggtypen, i tillegg til systematisering og videreformidling av kunnskap.    

– Riggprosjektet har over flere år sikret god og viktig kunnskap om en riggtype som er godt representert i verneflåten, sier Torsvik.  – Kunnskapen gir derfor god nytte for å ta vare på fartøy med gaffelrigg. Prosjektet bidrar med kunnskapsutvikling innen flere håndverksfag, og har gitt positivt utbytte for både trebearbeiding/skipstømring-, smed-, repslager- og seilmakerfaget.  

Ved tildeling av tilskuddet i 2023 har Riksantikvaren også vektlagt at prosjektet planlegger å formidle kunnskapen fra prosjektet i tematiske hefter.  

Fotogrammetri ved dokumentasjon av små- og åpne båter  

Jektefartmuseet i Bodø fikk tilskudd i 2023 til å prøve ut fotogrammetri som metode for å dokumentere, kartlegge og bevare kunnskap om tradisjonsbåter. Prosjektet skal se på muligheter for felles løsninger for deling av digitale modeller av båter på en tilgjengelig plattform. Aktørene som er involvert i prosjektet er små/tradisjonsbåtbyggere, fartøyvernsentrene og museer med store småbåtsamlinger.   

 – Vi har vektlagt at dette prosjektet knytter sammen og bidrar til kunnskapsdeling mellom forskjellige fagmiljø og kompetanser, sier Torsvik.  – Et viktig element er også prosjektets søkelys på nye dokumentasjonsmetoder i fartøyvernet. Aktørene som er representert i prosjektet har forskjellige innfallsvinkler til behovet for dokumentasjon, og Riksantikvaren ser med spenning på prosjektets vurderinger av potensialet fotogrammetri har for aktørene som er involvert.  Å se på muligheter og metoder for deling av digital informasjon er viktig i arbeidet med å knytte fagmiljøer sammen.   

Gaffelrigg. Hardanger fartøyvernsenter har lagt inn stor innsats i å dokumentere riggdeler.
Foto: Hardanger fartøyvernsenter.
Hvalerskøyte. Isegran fartøyvernsenter gjennomfører et spennende prosjekt med dokumentasjon og bygging av Hvalerskøyte.
Foto: Gunnal Eldjarn.
Spissbåt med motor. Kartlegging av samiske spissbåter er et spennende prosjekt hos Mearrasiida i Porsanger.
Foto: Jon Egil Nilsen/ Mearrasiida.