Vest-Nor gård

Gården Vest-Nor ligger nord for Kongsvinger, ikke langt fra tettstedet Brandval. I området finnes gårder med en omfattende historie som forteller om landbrukets og disse gårdenes struktur og utvikling fra sent på 1300-tallet og fram til 1930.

Om kulturminnet

Vest-Nor ligger på ei slette ved Glomma på et smalt parti av Glommadalen. At gården ligger ved «noret» forteller at den ligger ved et smalt vassfar eller et sund.

I tillegg til gårdsdriften, har det også vært fast drift av skysstasjon og gjestgiveri i tilknytning til reisende både langs den gamle kongeveien og på og over Glomma. Da Kongsvingerbanen åpnet i 1862 måtte man ta seg til Nor med hesteskyss før man kunne gå om bord i båten Solungen for videre transport nordover.

Bilde av Våningshuset på Vest-Nor med inngangsparti i sveitserstil. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren
Vest Nor gård Våningshuset på Vest-Nor med inngangsparti i sveitserstil. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren

Gårdsbygningene og tunet

Tunet på Vest-Nor er et typisk gårdstun på en fullgård i Glåmdalen/ Romerike slik mange av dem sto omkring 1870-1930. Betegnelsen fullgård viser til en (eldre) skattelegging av eiendommen, beregnet ut fra de verdiene som gården kunne produsere.

Bonden på en fullgård, fullbonden, var selvhjulpen og satt økonomisk trygt og hadde full arbeidsstyrke på gården, i år 1900 hele 14 personer. Gårdstunet har i dag tre uthusbygninger, men disse er sammenbygd av flere hus og har hatt mange funksjoner.

Stallåven er sammenbygd med fjøset og sammen huser bygningen både stall, høylåve og vognskjul, garasje/verksted, vedskåle, bryggerhus og fjøs.

Bilde av drengstua med den sammenbygde låvebygningen. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren
Vest Nor Drengstua med den sammenbygde låvebygningen. Foto: Bård Langvandslien Riksantikvaren

I tillegg er grisehuset og utedoen bygd inntil slik at de framstår nærmest som tilbygg. På tunet står også et tømret stabbur i 2 ½ etasje bygget i 1840, en kjeller og rullebod, og en drengestue som skal være oppført 1915. Rett utenfor tunet står sommerfjøset.

Våningshuset er en tømmerbygning i 1 ½ etasje oppført i 1812. I 1860 ble planløsningen omgjort og modernisert. Ca 30 år etter fikk inngangspartiet på våningshuset sitt sveitserstilpreg og bygningen fikk et tilbygg på sørveggen.
Dette tilbygget har flere vinduer, og ble etter muntlig tradisjon bygget og innredet som sykerom for tuberkuløse. Mye lys og luft var ansett som viktig for å kunne kurere sykdommen.

Et lite likhus ligger litt øst for hovedbygningen, dette er også omtalt som dukkestue og lyshus.

Etter 1945 er det kun gjort mindre endringer i tunet og på bygningsmassen. Bygningenes opprinnelige utforming og funksjoner er godt bevarte og lett lesbare.

Hage og prydhage

Et stakittgjerde omgir våningshuset og hagen. Hagen består av en frukthage med delvis bevarte frukttrær og en prydhage som på tross av mangelfull skjøtsel de siste 40 årene, fremdeles har bevarte hageelement som blant annet trær, busker og flaggstang. Det er også funnet spor etter eldre stauder i prydhagen.

Den gamle kongeveien

Kongevegen fra Kongsvinger til Elverum har gått gjennom tunet på Vest-Nor. Der vegen har passert forbi hagen er det tydelig plantet eller spart 8-10 bjørketrær som har dannet en kort allé. Vegstrekningen er fremdeles lesbar i terrenget.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare det komplette gårdstunet på gården slik det sto under og rett etter «det store hamskiftet» som fant sted i landbruket i tiårene omkring år 1900.

Tunet og de ulike bygningene skal bevares slik at de opprinnelige funksjonene de hadde kan forstås både hver for seg og i forhold til hverandre.

Omfanget av fredningen

Våningshus, likhus, stabbur, kjeller- og rullebu, drengestue, fjøs med bryggerhus, grisehus, utedo, låve, stall-låve, og sommerfjøs fredes etter kulturminnelovens §15. Videre fredes gårdsplass, nytte- og prydhage og del av den gamle kongevegen etter kulturminneloven §19.

Les mer om formålet med og omfanget av fredningen i fredningsbrevet.

Kart over Vest-Nor Gård

 • Fredningsår

  22.01.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1300-1900 tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Gårdstun