Avgjørelser i klagesaker

Havrå og Lyngheisenteret. Klage på Vestland fylkeskommunes vedtak om tilskudd. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/04954

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestland fylkeskommunes vedtak om tilskudd til lønnsmidler i forbindelse med skjøtsel og kulturlandskapstiltak. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen viste til at skjøtsel var ett av de prioriterte områdene og at det derfor var gjort unntak fra hovedregelen om 50 % dekningsgrad. Videre ble det uttalt at Lyngheisenteret, som ikke er fredet, ligger utenfor hovedmålgruppen for posten.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak, da vedtaket ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Direktoratet påpekte at tiltakene det var gitt tilskudd til lå utenfor hovedformålet med posten. Klagen ble ikke tatt til følge.