Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Oslo

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Oslo på høring. Høringsfrist er 07. juni 2023. Høringsforslaget er sendt til Oslo kommune ved Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 14. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Kulturmiljø langs Akerselva. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Revisjonens mål og innhold

Kulturmiljøene i NB!-registeret er verdifulle fellesgoder og er viktig ressurser som knyttes til kulturhistorisk kunnskap og mangfoldige opplevelser og bruksmuligheter. Oversikt er et kunnskapsgrunnlag som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i byer og tettsteder. Revisjonen av NB!-registeret omfatter presisering av kulturmiljøers nasjonale interesser, endringer i beskrivelse, og i tillegg er det lagt til Råd om forvaltning av kulturmiljøene.

Samtidig som tekstene er blitt revidert er noen av avgrensningene for kulturmiljøene foreslått endret. Det er også foreslått tre nye kulturmiljøer av nasjonal interesse i Oslo; Rodeløkka, Schweigaardsgate og Grønland. Riksantikvaren har vært i dialog med Byantikvaren i Oslo i revisjonsprosessen.

Høringsforslaget omfatter disse kulturmiljøene i NB!-registeret innenfor Oslo kommune:

 • Akerselva
 • Bag Slottet
 • Elisenberg
 • Rodeløkka
 • Schweigaardsgate
 • Grønland
 • Det Rivertzke boligkompleks
 • Gyldenløves gate – Langaardsløkken
 • Kampen
 • Skillebekk
 • Majorstua
 • Marienlystblokkene
 • Middelalderbyen
 • Rådhuset og Vika
 • Sinsenbyen
 • Torshov
 • Vålerenga
 • Skarpsno
 • Ullevål Hageby
 • St. Hanshaugen – Bislett
 • Telthusbakken
 • Bergfjerdingen
 • Hovedaksen – Slottet
 • Kvadraturen – Akershus festning
 • Ila
 • Grünerløkka – Sofienberg

Endringer i NB!-registeret

Kulturmiljøene i NB!-registeret går snart inn i en ny og samlet oversikt over «Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse».

Riksantikvarens NB!-register inngår i arbeidet knyttet til Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold» (2019-2020) som viser hvordan kulturmiljø kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Fra 2023 er NB!-registeret i en overgangsfase fra å være et selvstendig register over kulturmiljø i byer og tettsteder, til å inngå i en ny og samlet oversikt over kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse.

Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse vil bli en oversikt og et kunnskapsgrunnlag som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i by, tettsted og landskap av nasjonal interesse. Oversikten vil ta utgangspunkt i de eksisterende registrene; NB!-registeret (Kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder) og KULA-registeret (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). I tillegg vil oversikten inkludere flere kulturmiljø; som blant annet kan være uthavner, fiskevær, industriområde, militæranlegg, kolonihager og kanalanlegg. Mer informasjon om dette arbeidet er å finne på Riksantikvarens nettsider.

For nærmere informasjon om hva som har vært målet med revisjonen og innholdet i NB!-registeret, viser vi til høringsbrevet og tilhørende vedlegg.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/09973

Høringsfrist: 7. juni 2023

Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Ståle Arfeldt Bergås
Staale.Arfeldt.Bergaas@ra.no

Anette Morvik Robberstad
Anette.Morvik.Robberstad@ra.no

Seksjonssjef:

Leidulf Mydland
Leidulf.Mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø