Nyheter

Innsigelse tatt til følge i Agder

To foreslåtte hytteområder på Hovden er ikke godkjent på grunn av hensynet til spor fra jernproduksjon i vikingtiden og middelalderen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar til følge en innsigelse som daværende Aust-Agder fylkeskommune reiste mot kommuneplanen for Bykle i 2018.

Publisert: 12. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Fra Bykle kommune
Fra Bykle kommune Foto: Snorre Haukalid, Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune reiste 9. oktober 2018 innsigelse til kommuneplanen for Bykle. Innsigelsen gjaldt to hytteområder på Hovden.

Bakgrunnen for innsigelsen er behovet for å avsette et større, sammenhengende referanseområde for kulturminner på Hovden. Området skal dokumentere spor fra den store jernproduksjonen som har funnet sted her i vikingtid og middelalder. Hovden har vært et av de mest sentrale områdene i Norge for jernproduksjon i denne fasen. Mye av Hovden-området er i dag nedbygd. Mange kulturminner er enten fjernet, skadet eller inneklemt mellom hytter og annen bebyggelse og infrastruktur. Det er derfor viktig at et område med intakte kulturminner kan bevares.

To foreslåtte byggeområder for fritidsboliger på Hovden ble ikke godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i brev av 9. mars 2021 ikke de to byggeområdene for fritidsboliger i kommuneplan 2018 – 2030 for Bykle. Disse områdene må bevares slik de er, da de dokumenterer et av de mest sentrale områdene for jernproduksjon i vikingtid og middelalder. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra tidligere Aust-Agder fylkeskommune er tatt til følge.