Klima

Gjengroing

Et varmere klima kan bidra til økt gjengroing og til at kulturmiljøer og landskap endres.

Vekstsesongen for planter og trær i de nordiske landene er blitt lengre de seneste tiårene. Med stigende temperaturer vil vekstsesongen forlenges ytterligere.

Når beitemarker og setergrender gror igjen, vil det biologiske artsmangfoldet i disse kulturmiljøene påvirkes og kulturlandskap endres. Vi har mange eksempler på at utsikt over fine beitelandskap og setervoller blir forringet når trær og kratt tar over. Årsaken til dette er nok først og fremst endrete driftsformer i landbruket (mindre beiting, seterdrift og vedhogst), men et varmere klima bidrar også til raskere gjengroing.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 9. februar 2022