Klima

Stigende havnivå, stormflo og økt kysterosjon

Stigende havnivå og økte stormflomål kan føre til skader på kulturmiljø. Menneskene har til alle tider bygd nær sjø og vann, og mange kulturmiljø ligger rett ved sjøen. Stormflo og ekstremvannstand representerer allerede i dag en trussel for kulturmiljø. En økning i havnivået vil også gi økt kysterosjon som kan true kystnære kulturmiljø.

Sjøbu på Selja Voldsom vind og springflo løftet denne sjøbua opp og flyttet den over vika og opp på land under uværet i 2012. Selje kloster, Stad kommune. Seinere er sjøbu plukket ned og satt opp igjen med mye av de originale materialene. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

Varierende havnivåstigning langs kysten

Et varmere klima bidrar til at havnivået stiger ved blant annet høyere temperaturer i havet og tilførsel av vann fra smelting av is. Havnivåstigningen vi vil observere i fremtiden kalles relativ havnivåstigning og er forskjellen mellom havnivåstigning og landhevning. Landhevningen etter siste istid pågår fortsatt i Norge, men den er ulik i ulike deler av landet. Vi forventer at vannstanden kommer til å stige langs mesteparten av kysten vår, men hvor mye den vil stige vil variere langs kysten. De nyeste beregningene for fremtidig havnivå fra 2015, viser at vi kan forvente den største havnivåstigning på Sørlandet, Vestlandet, i Lofoten og i Finnmark.

Havnivå i 2022. Kart: Kartverket
Forventet havnivå i 2090. Kart: Kartverket

Stormflo

Stormflo oppstår når et lavtrykk kombinert med pålandsvind skyver vann opp mot kysten, samtidig med at tidevannet er på sitt høyeste. Forskerne forventer ikke en økning i stormflo, men den forventede økningen i både havnivå og stormaktivitet vil bidra til høyere stormflommål i framtida. Dermed vil skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner forårsaket av stormflo kunne komme til å opptre hyppigere. Denne utviklingen ser vi allerede i dag.

Sand Foto: Tor J. Jørgensen

Økt kysterosjon

Kysterosjon er en naturlig prosess der landmasser slites ned av vann, bølger og vind. En relativt bratt kystlinje bestående av fjell av harde bergarter vil være lite utsatt sammenlignet med lavtliggende områder med løse sedimenter.

Kraftig kysterosjon foregår blant annet på Svalbard. I de arktiske strøkene får imidlertid strendene mange steder beskyttelse av havisen. Et resultat av oppvarmingen som skjer i Arktis, er at utbredelsen av havisen blir mindre. Dette vil gjøre strandsoner i arktiske strøk mer utsatt for bølgeerosjon. På Svalbard fører erosjonen til at graver og tekniske innretninger fra gruvedrift blir vasket ut i sjøen.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 10. februar 2022