Avgjørelser i klagesaker

LEFS Jøsenfjord. Klage på tilskudd fra statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 21/05418

Publisert: 5. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet post 74. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen begrunnet sin avgjørelse med konkrete prioriteringer som var gjort som følge av begrensede midler. At klager mente at tilskuddet er for lavt, var ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre om på vedtaket.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.