Nyheter

Nettverk for bygningsvern i nord

Bygningsvern i nord er et nettverk av aktører som representerer nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern. Forprosjektet som er koordinert av Midt-Troms museum, har fått støtte fra Riksantikvaren over post 77. Nettverket har sett på hele verdikjeden med utdanning, kompetanseheving, håndverk og material-leveranser. Resultatene fra prosjektet utgjør et solid kunnskapsgrunnlag for en videre koordinert regional satsing i regi av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Publisert: 22. oktober 2021 | Endret: 29. januar 2024

Pyramidehjell i Vestre Jakobselv. Foto: Randi Sjølie, Riksantikvaren

Bygningsvernkompetansen i Troms og Finnmark finnes i dag i både fylkeskommune, Sametinget, museer og kulturverninstitusjoner, samt i private foretak i ulike deler av verdikjeden. Det er totalt sett likevel mangel på fagfolk. Det er også vanskelig for eiere og kommuner å vite hvor de skal henvende seg for å få nødvendig veiledning og tilgang på gode materialer.

Det er etterspørsel etter gode tilstandsanalyser for gjennomføring av istandsetting etter antikvariske prinsipper. Utfordringene gjelder en rekke bygningstyper med ulik status – alt fra automatisk freda samiske stabbur til verneverdige gjenreisningshus fra 1950-tallet.

Forprosjektet Bygningsvern i nord, forbilledlig ledet av TRADsenter ved Midt-Troms museum, har hatt ambisjon om å skape et felles løft på tvers av etniske skillelinjer. Det er gjennomført en grundig kartlegging av aktørene på alle nivåer. Det er arbeidet frem en god oversikt over tradisjonsaktører og materialleverandører. Mye av arbeidet har skjedd i et aktivt og velfungerende nettverk og partnerskap mellom aktørene, som møtes årlig på kunnskapssamlingen TREinord.

Nikolai-gammen i Kaperdalen på Senja. Foto: Dag-Arild Larsen, Riksantikvaren

Nettverket har også sett på nødvendige kompetansetiltak, noe som har ledet frem til et nytt studietilbud innen bygningsvern i Arktis. En tildeling av 1.1 millioner kroner fra Kompetanse Norge har gjort dette realiserbart. Studiet inngår som en del av fagskoletilbudet ved avdeling for bygg og anlegg ved Fagskolen i Nord, gir høyere yrkesfaglig utdanning og er en etter- og videreutdanning for allerede fagutdannede.

Det er stor etterspørsel for spesialvirke innen restaurering, men også en økende generell etterspørsel fra arkitekter og møbelsnekkere mv. Det foreslås en satsing på bruk av skogsvirke ved å etablere en materialbank. Denne skal knyttes opp til nødvendig kunnskapsutvikling på feltet.

Kvensk stabbur fra gården Markenes i Balsfjord. Foto: Ingebjørg Hage, Riksantikvaren

Midt-Troms Museum har fått innvilget støtte på kr 300.000 fra Troms og Finnmark fylkeskommune til å jobbe videre med etablering av «Materialbank i nord» fra tilskuddsordningen Bærekraftig næringsutvikling.

Prosjektet gir et godt kunnskapsgrunnlag for at fylkeskommunen og Sametinget kan fortsette koordineringsarbeidet for en helhetlig og koordinert regional innsats for bygningsvern. Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt midler over post 60 (KIK) til utviklingen av kunnskapssentre for kulturminneforvaltning.

Riksantikvaren legger til grunn at aktørnettverket som er etablert gjennom forprosjektet, vil komme med faglig gode og koordinerte vurderinger i fortsettelsen av arbeidet.