Ikke kategorisert - no

Ny bok om arkeologiske undersøkelser i vassdrag

Boka «Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge» er andre bind i Riksantikvarens publikasjon om arkeologiske kulturminner i og ved vassdrag. Det er vassdrag i fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, samt Nordmøre og Romsdal i Møre og Romsdal som blir presentert. Ph.d. Lisbeth Skogstrand har vært hovedforfatter av boka.

Publisert: 12. mars 2020 | Endret: 22. mars 2022

Arkeologiske undersøkelser i vassdrag

I vassdrag som ble bygd ut før 1960, ble det ikke gjennomført arkeologiske registreringer og utgravninger. Nå skal imidlertid slike gjennomføres i tråd med den såkalte sektoravgiftsordningen i forbindelse med at gamle vassdragskonsesjoner fornyes eller at vilkårene for konsesjonen revideres.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-bruk-av-sektoravgift-/id609137/

Sektoravgiftsordningen er enestående i europeisk sammenheng. Ingen andre land arbeider systematisk med å kartlegge, dokumentere og forske på kulturminner som ble neddemmet for mer enn 60 år siden. Selv om mange kulturminner er gått tapt, kan mange likevel være godt bevarte og ha et stort kunnskapspotensial, selv etter hundre år med regulering.

Med begrensete ressurser er det viktig å prioritere undersøkelser som gir ny kunnskap om landets kulturarv knyttet til aktivitet og bosetning ved vassdragene. I Riksantikvarens nye bok fins det en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus om kulturminner i vassdrag, hvilke kunnskapshull som fins og derfor hvilke problemstillinger som bør belyses i kommende undersøkelser.

Med godt samarbeid mellom konsesjonærer og kulturminneforvaltningen er undersøkelser i tidligere utbygde vassdrag en kilde til nye og spennende fortellinger om vassdragenes betydning for menneskets liv og virke gjennom hele historien i Norge.

Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge er i første rekke en bok for de som jobber med forvaltning av kulturhistorie, men den er også en kilde til kunnskap om ressursutnyttelse og samfunnsstrukturer gjennom mer enn 10000 år i denne delen av landet.

Boka er gratis og kan bestilles hos postmottak@ra.no

Etter en storflom sommeren 2012 ble det funnet en laftet trekonstruksjon i erosjonskanten av Driva ved Lo i Drivdalen. Konstruksjonen ble tolket som et brukar.. Konstruksjonen viser at bevaringsforholdene langs vann og elver kan være svært gode, men at kulturminner står i fare for å vaskes ut og forsvinne når vannstand og vannføring endres. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Bestill boka

Send bestillingen med postadressen den skal sendes til, til postmottak@ra.no