Klima

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)

Vurdering av risiko og sårbarhet er et viktig grunnlag for god forvaltning. Klimaendringene øker risikoen for skade og tap. Ved å gjennomføre systematiske ROS-analyser med vekt på klimarelaterte påkjenninger kan beslutninger om tiltak tas på et mer informert, objektivt og strategisk grunnlag.

ROS-analyser kan gjøres på ulike nivåer avhengig av mål, roller, ressurser og tidsskjema. Eierne av et kulturmiljø kan ganske enkelt ønske å planlegge fremtidig vedlikehold og reparasjoner, og samtidig ta hensyn til klimaendringer. En organisasjon som tar vare på en portefølje av kulturhistoriske steder, vil kanskje ønske å sammenligne hvordan klimaendringer kan påvirke stedene, for å kunne ta gode beslutninger om fordeling av ressursene. En kommune kan ønske å vurdere behovet for å etablere en veilednings- eller finansieringsordning for private eiere av kulturmiljø generelt eller en kategori kulturmiljø, for å støtte klimarelatert tilpasning.

Én person kan være tilstrekkelig for å kunne vurdere et enkelt kulturmiljø med lav kompleksitet. Men ofte vil det kreves et lite team som er engasjert gjennom en lengre prosess, samt innspill fra eksperter, rådgivere og lokalkjente med spesifikk kompetanse. Klare intensjoner og mål er viktig, også med tanke på planlegging av ressurser. Prosjektteamets størrelse bør tilpasses prosjektets kompleksitet og kompetansebehov. Målene kan variere avhengig av kulturmiljøet eller kulturmiljøene som vurderes, ansvar og roller, den nåværende fysiske tilstanden, tilgjengelige økonomiske, menneskelige og tekniske ressurser, tidsramme og hvordan resultatene skal brukes etterpå.

Veileder for forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring

Veilederen er utviklet i samarbeidsprosjektet Adapt Northern Heritage, hvor Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) deltok. Veileder tar brukeren gjennom prosessen trinn for trinn. Først utarbeides det en oversikt over farer på stedet ved å bruke både klimadata og lokale erfaringer som grunnlag, deretter vurderes det hvilken risiko disse farene representerer. Dette blir et godt grunnlag for å gå videre med tiltak for å redusere risiko.

Veileder for håndtering av naturfare for kirkebygg

Veilederen gir råd til kirkeeiere og forvaltere om fare for flom, skred i bratt terreng og kvikkleireskred i tilknytning til eksisterende kirkebygg og gravplasser. Den inneholder informasjon om ansvarsforhold og aktuelle risikoreduserende tiltak. Veilederen beskriver videre hvilke krav som bør settes ved innhenting av ekstern fagrådgiver for kartlegging av naturfarer og vurdering av sikringstiltak, og inneholder flytskjema og sjekkliste for innhenting av informasjon og kunnskap. I vedlegg er det gitt eksempler på aktuelle beredskapsmessige tiltak og permanente tiltak. Veilederen er laget av Multiconsult på oppdrag fra KA, i samarbeid med Riksantikvaren, og er kvalitetssikret av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Metode for verdensarv – Climate Vulnerability Index

Climate Vulnerability Index (CVI) er utviklet for risikovurdering av verdensarvsteder. Metoden kan brukes på alle typer verdensarv og skiller seg fra mange ROS-vurderinger fordi den består av to klart adskilte deler: (1) vurdering av hvor eksponert, sårbart og tilpasningsdyktige kulturmiljøverdiene vil være og (2) vurdering av lokalsamfunnets sårbarhet basert på økonomiske, sosiale og kulturelle forhold, og kapasiteten til å tilpasse seg klimaendringene.

Øvrige ressurser:

 

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for ROS-analyse for kommunene gir et grunnlag for kommunenes arbeid med forebygging, beredskap og krisehåndtering

 

Metoder for riskbedömning av kulturmiljöer utifron klimatförendringar

Rapporten, utarbeidet for Riksantikvarieämbetet i Sverige, sammenfatter metoder, erfaringer og kunnskap fra tre regionale prosjekter som har studert hvordan klimaendringene kommer til å påvirke kulturarv og hvilke kulturmiljø som er mest utsatte. Publikasjonen er på svensk.

 

A guide to risk management of cultural heritage

Denne veilederen inneholder en systematisk metode for risikoanalyse og planlegging av risikoreduserende tiltak. Veilederen er utviklet for museer og institusjoner med ansvar for kulturhistoriske anlegg og objekter. Publikasjonen er på engelsk.

 

Climate Change Risk Assessment

Historic Environment Scotland har gjennomført risikovurdering relatert til klima for de over 300 kulturhistoriske eiendommer de forvalter. Publikasjonen gir en innføring i metoden bruk og resultatene. Publikasjonen er på engelsk.

Publisert: 10. februar 2022