Nyheter

Søk om tilskudd til kulturhistorisk viktige kirker

I år skal vi fordele 38,9 millioner i tilskudd til kirkene. Midlene er øremerket istandsetting, brannsikring, og forprosjekter for murverk. Søknadsfrist er fredag 9. juni 2023.

Publisert: 30. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Søk om tilskudd til kirker: Enebakk kirke.
Enebakk kirke i Viken. Skip og kor ble bygd på 1100-tallet, mens vesttårnet ble bygd til på slutten av 1200-tallet. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

– Norge har ikke mange slott og borger, men kirkene våre er blant våre mest verdifulle kulturminner innenfor arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Midlene fra Barne- og familiedepartementet er med på å sikre en viktig del av vår felles kulturarv for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Kirkene står i en særstilling som kulturminner i Norge. De forteller om tusen års kulturhistorie og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Som et ledd i bevaringen av denne kulturarven, har Stortinget i 2023 bevilget 38,9 millioner kroner til sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg over Barne- og familiedepartementets budsjett. Departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene i samråd med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet.

Dette er den åttende utlysningen i rekken, og Riksantikvaren og samarbeidspartnerne har valgt å prioritere disse formålene:

  • middelalderkirker i stein
  • listeførte kirker fra perioden 1851 til 1900. For kirker i Troms og Finnmark er ikke ordningen ikke avgrenset opp til 1900.

Hvem kan søke, og hva kan du søke om?

Vi inviterer eiere av middelalderkirker i stein til å søke om tilskudd til:

  • bygningsmessig istandsetting, inntil kr 1 500 000
  • brannsikring, inntil kr 1 500 000
  • forprosjekt murverk, inntil kr 300 000

Vi inviterer eiere av listeførte kirker fra perioden 1851 til og med 1900 til å søke om tilskudd til:

  • bygningsmessig istandsetting, inntil kr 1 500 000

Ved istandsetting gir Riksantikvaren støtte til tiltak som gjelder konstruksjon og eksteriør. For brannsikring gir vi kun støtte til installasjon av slokkeanlegg. Da er det også et krav om at kirken har gjennomført et forprosjekt, og det må legges ved søknaden. Forprosjekt for murverk skal omfatte prøvetaking og analyse av kalkmørtel inne i murveggene. Dette skal vise murveggenes tilstand, kartlegge hvilke materialer som er brukt som puss og maling, samt vise prøvefelter for fjerning av sementprodukter dersom det er relevant. Disse undersøkelsene skal munne ut i en anbefaling om videre tiltak på kirkens murverk.

I denne omgang gir vi ikke tilskudd til tiltak som regnes som ordinært vedlikehold og istandsetting av interiør. Riksantikvaren vil prioritere en geografisk fordeling av tilskuddene.
Les mer om tilskuddsordningen.

Levering av søknad

Søknadskjemaet skal fylles ut og leveres inn i Kirkebyggdatabasen innen fredag 9. juni 2023. 
Det er tilgjengelig fra og med torsdag 30. mars 2023.

Har du spørsmål om søknaden?

Spørsmål om søknad rettes til Riksantikvaren v/ Ina Halvorsen: ina.halvorsen@ra.no

Utlysningsteksten kan lastes ned og leses nedenfor. Vi oppfordrer dere til å lese teksten nøye.