Avgjørelser i klagesaker

Solbråsetra. Klage på Innlandet fylkeskommunes vedtak om tilskudd til restaurering av geitefjøs. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/03714

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Innlandet fylkeskommunes vedtak om tilskudd til restaurering av geitefjøs. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse. Det ble uttrykt bekymring for reduksjon i budsjettpostene og for forskriftens bestemmelse om at tilskuddet som hovedregel ikke skal overstige 50 % av tiltakets totale kostnader. Fylkeskommunens opplyste om at tilskuddsmidlene kunne benyttes til nødvendige sikringstiltak, dersom kravet til egenandel gjorde full istandsetting vanskelig.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å overprøve fylkeskommunens prioriteringer, da vedtaket var bygget på de føringene og prioriteringene som er lagt til grunn for tildelingene. Direktoratet påpeker at det i helt spesielle tilfeller kan gis unntak fra hovedregelen om en dekningsgrad på 50 %. Klagen ble ikke tatt til følge.