Avgjørelser i klagesaker

Stampen vest, Abelnes. Klage på Riksantikvarens vedtak om utgiftsdekning. Kulturminneloven § 10.

Vår referanse 22/03673

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på eget vedtak om utgiftsdekning til særskilt granskning av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med riving og oppføring av fritidsboliger. Klager mente at tiltaket måtte være å anse som et mindre privat tiltak, og at staten derfor hadde ansvaret for å dekke kostnadene.

Riksantikvaren uttalte at det var knyttet usikkerhet til hvorvidt tiltaket kunne sies å være mindre privat. Vedtaket ble opphevet, og den enkelte hytteeier må sende individuell søknad om offentlig dekning. Klagen ble tatt til følge.