Tilskuddsordninger

Tilskot til brannsikring, klimaskal og istandsetjing av kulturhistorisk viktige kyrkjebygg

Tilskotsmidlane vert tildelte av Barne- og familiedepartementet og forvaltast av Riksantikvaren i samarbeid med Den norske kyrkja.

Hvem kan søke?

Eigarar og forvaltarar av freda og listeførte kyrkjebygg. Prioritering og utpeiking av tiltak har innverknad på kva grupper av kyrkjer som vert prioriterte i kvar enkelt utlysing.

Hva kan du søke om?

Det kan søkast tilskot til

  • Brannsikringstiltak
  • istandsetjing av kyrkjas klimaskal
  • andre istandsetjingstiltak.

Les mer

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen som inngår i post 61: BFD-tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg 

Hvordan søker du?

Ved utlysing av tilskot blir søknadsskjema tilgjengeleg i Kyrkjebyggdatabasen.

Søknadsfrist

Tilskotsordninga har ikkje faste søknadsfristar. Nye utlysingar vert gjort kjende i media og på heimesidene til Riksantikvaren og KA.

Post på statsbudsjettet

Kap.882 post 61

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023