Avgjørelser i klagesaker

5. Tollboden i Breivik. Klage på Vestfold og Telemarks vedtak om avvisning av søknad om tilskudd til steinbrygge. Statsbudsjettet post 71

Vår referanse 23/00484

Publisert: 10. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avisning av søknad om tilskudd til istandsetting av brygge. Fylkeskommunen begrunnet avvisningen med at tiltaket falt utenfor tilskuddsordningen, fordi brygga ikke er fredet. Tiltakshaver ble anbefalt å gjennomføre en prosjektering for å se trusselbildet for de fredete bygningene, slik at en eventuell ny søknad kunne knyttes direkte til de fredete kulturminnene.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket, da det ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Klagen ble ikke tatt til følge.