Avgjørelser i klagesaker

Storgata 62 og Grønnegata 59, Tromsø kommune. Klima- og miljødepartementets avgjørelse av klage. Klage på Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning. Kulturminneloven § 22 nr. 4.

Vår referanse 21/06143

Publisert: 22. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren fattet vedtak om midlertidig fredning av Storgata 62 og Grønnegata 59, i Tromsø. Den midlertidige fredningen ble begrunnet med at en bygning med mulig nasjonal verdi, stod i fare fordi kommunen hadde gitt rammetillatelse til riving. Riksantikvaren vurderte saken på ny og opprettholdt vedtaket. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Klima- og miljødepartementet var enig i at vilkårene for midlertidig fredning var til stede. Det forelå en reell trussel om riving, og Riksantikvaren måtte ha tid til å vurdere om bygningen har nasjonal verdi. Klagen ble ikke tatt til følge.