Historiske Trondenes

Området historiske Trondenes ligger ved foten av Trondeneshalvøya, der terrenget er på sitt smaleste mellom Bergsvågen og Harstadsjøen. For fredningsområdet er det ingen private eiere. Innenfor foreslåtte fredningsområde ligger Laugen landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Landskapsvernområdet strekker seg fra sjøen i Altevågen/Sølvskeivågen i vest og rommer hele Laugen, ferskvannet i øst.

Historiske Trondenes Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Om kulturminnet

I historiske Trondenes er alle perioder fra bronsealder til og med kald krig representert, med stor grad av kontinuitet.

Historiske Trondenes representerer jernalderhistorie med nausttufter og gravrøyser som kan knyttes til konkrete hendelser i Snorres kongesagaer. Videreførelsen av området som et maktsenter manifesteres i kirkebygningen som tok form utover middelalderen. Like sentralt i både historien og i landskapet står middelalderkirka på Trondenes. Kirkas rolle som maktfaktor er utvilsom, og den har også hatt en sentral rolle som kulturell grensefestning mot nord og øst. Gårdshaugens mektighet vitner om høy aktivitet og kontinuitet i bosettingen her.

Området har gjennom jernalderen og middelalderen vært et sentralt og strategisk viktig område på nasjonalt nivå, og kan betraktes som ei nasjonal og kulturell grensefestning gjennom flere hundre år. Praktfunn fra bronsealderen viser dessuten at området har hatt betydning også lengre tilbake i tid.

Krigshistorie og etterkrigshistorie representeres tydeligst av fangeleiren og flyktningeleiren og setter området i et internasjonalt lys. Trondenes fort inngikk i Atlanterhavsvollen/ Festung Norwegen og var ment å skulle sikre blant annet Narvik havn og utførsel av jernmalm. Etter krigen overtok det norske forsvaret området som en fortsatt strategisk/

Bakgrunn for fredinga

Områdets kulturhistoriske verdi har lenge vært kjent, og forslag om fredning er på ingen måte nytt. En stor gravhaug i området har på folkemunne gått under navnet «Selsbanehaugen». Da Tromsø Museums første bestyrer for de historiskantikvariske samlinger, Hans Th. Winther, besøkte området i 1874, ble haugen vurdert å ha godt potensial for funn av oldsaker, men dens størrelse og vakre beliggenhet gjorde at fredning var å anbefale fremfor utgraving. Dette var før kulturminnene fikk et formelt vern gjennom Lov om Fredning og Bevaring af Fortidslevninger i 1905 og i en periode man var mer opptatt av å avdekke gravenes oldsaker enn å bevare. Dette sier noe om hvor høyt vedsatt Selsbanehistorien var allerede for 140 år siden.

Kanonvei Veien ble benyttet til å frakte opp utstyr til kanonene. Den ser ofte ut som en "gate" i skogen. Foto: Bård Andreassen, Riksantikvaren

Historiske Trondenes er av svært høy nasjonal historisk interesse. Få andre kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et så begrenset område, og få andre lokaliteter, om noen, kan vise til hendelser i sagalitteraturen som direkte kan relateres til fortsatt godt bevarte og tydelige kulturminner.

Trondenes Prestegård Stiftsgården i fremgrunnen med bårstuen i bakgrunnen. Begge bygninger er oppført på 1800-tallet, og en del av fredningen av historiske Trondenes under kml §15. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Omfanget av fredinga

Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende områder, byggverk og anlegg:

 • Steinvorr i sjø og tufter etter kornmagasin og kirkestuer
 • Støer nordøst for Trondenes kirke
 • Kulturminner tilhørende Trondenes kirke
 • Kulturminner tilhørende Trondenes prestegård
 • Kulturminner fra andre verdenskrig: Krigsfangeleir, Todt-leir og evakueringsleir, kaianlegg fra andre verdenskrig og kanonvei
 • Kaianlegg fra andre verdenskrig: Kanonstilling

Området fredet etter § 19:

Fredningen omfatter området rundt de foreslåtte vedtaksfredete kulturminnene og rundt de automatisk fredete kulturminner som vist på fredningskartet. Området utgjør ca. 692 daa inklusive sjøgrunn. Området avgrenses i nordøst mot den tidligere diskuterte fredningsgrensen for Trondenes fort. Mot nordvest er grensen satt ved det naturlige landskapsrommet kulturminnene befinner seg i, mot sørvest følges grensen for Laugen landskapsvernområde, og mot sørøst følger avgrensingen dagens eiendomsgrense. I sjø er grensen satt ca. 250 meter fra land.

Automatisk fredete kulturminner i området omfatter seks gravhauger/røyser, to nausttufter, to tradisjonslokaliteter, gårdshaug, middelalderkirke, samt flere løsfunn.

Se fullstendig vedtak og dokumentasjon for utdypende informasjon.

Formålet med fredinga

Kulturminnene som fredes etter kulturminneloven §15 utgjør et unikt kulturhistorisk landskap på grunn av deres opprinnelighet, autentisitet, representativitet og sjeldenhet. Fredningen skal øke kunnskapsverdien, identitetsverdien, opplevelsesverdien, pedagogisk verdi, estetisk verdi, bruksverdien og kvaliteten til kulturminnene

Området som foreslås fredet etter kulturminneloven §19 innehar både automatisk fredete kulturminner, jf kml § 4, og kulturminner som foreslås fredet etter kml §15. Fredningen skal bevare historiene de fysiske kulturminnene forteller, som spor etter viktige nasjonale og internasjonale hendelser i området. Fredningen skal sette det historiske Trondenes inn i en større kulturhistorisk sammenheng; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På Historiske Trondenes er alle perioder fra bronsealder til og med kald krig representert, med stor grad av kontinuitet. Kulturminnene er i liten grad skadet av nyere tids inngrep. Fredningen etter § 19 skal sikre kulturminnene i landskapet de ligger i for fremtidige generasjoner og ivareta den visuelle sammenhengen mellom dem.

Kart

 • Fredningsår

  29.10.2021

 • Region

  Troms og Finnmark

 • Eierskap

  Flere eiere

 • Datering

  Ulike dateringer

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Annen bygningslokalitet