Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie

Forslag om endring av fredningsforskriftene for veianlegg, bruer og byggverk i Statens vegvesens eie er sendt på høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder presisering av omfang, formål og begrunnelse for fredningen av de enkelte objekter, endring av fredningen for noen objekter og forslag om oppheving av et fredet byggverk og forslag om fredning av fire nye objekter. Frist for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. mars 2022.

Publisert: 17. desember 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bratlandsdalen Kvelven tunnel i Suldal kommune. Kvelven tunnel fra 1892 er del av Bratlandsdalen hovedveg, og er en av de eldste vegtunnelene i Norge. Foto: Ingvill Hoftun

Landsverneplanen for Statens vegvesen

Statens vegvesen utarbeidet Verneplanen «Vegvalg – Nasjonal verneplan, veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» i perioden 1997-2002, og var en av de første landsverneplanene utarbeidet for statlige sektorer. Formålet med verneplanen var å sikre og bevare et utvalg veier, bruer og byggverk som er representative for den historiske utviklingen av veinettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til et bredt spekter av Statens vegvesens virksomhet over hele landet. Med grunnlag i landsverneplanen ble det i perioden 2007-2009 vedtatt fire forskrifter om fredning av et utvalg veier, bruer og byggverk i statlig eie.

I de fire forskriftene er fredningsobjektene skjematisk listet opp med en knapp beskrivelse av fredningsomfang og verneverdiene. Den stikkordsmessige beskrivelsen har ført til usikkerhet om hva fredningen omfatter, og hva som er formålet med fredningen. Dette har vært utfordrende i den praktiske forvaltningen av fredningsobjektene.

Statens Vegvesen og Riksantikvaren igangsatte derfor en gjennomgang av de fire fredningsforskriftene med sikte på å tydeliggjøre fredningsomfang og formål.  Det er også ønskelig at fredningen av de statlige eiendommene samles i den felles fredningsforskriften for statlige eiendommer – «Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer».

De to eksisterende veiforskriftene foreslås slått sammen i ett nytt kapittel i SKE-forskriften, mens fredningsforskriftene for henholdsvis bruer og byggverk vil utgjøre hvert sitt kapittel.

Det er forslagene til disse nye kapitlene, kapittel 29 (veier), kapittel 30 (bruer) og kapittel 31 (byggverk) i SKE-forskriften som nå er ute på høring.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Husk å merke kommentar med saksnummer: 21/06688

Høringsfrist: 15. mars 2022

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Anke Loska, seniorrådgiver, anke.loska@ra.no
Sigrid Murud, seksjonssjef, 
sigrid.murud@ra.no

 

Juridiske spørsmål kan rettes til:

Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver inger.johanne.rystad@ra.no

Om arbeid med fredningspresisering

Arbeidet med fredningspresiseringene har vært organisert som et prosjekt med representanter fra Statens vegvesen og Riksantikvaren. Med over 100 fredete kulturminner utgjør Statens vegvesen den største fredningsporteføljen for fredete eiendommer i statlig eie.
Veiminnene som er gjennomgått er representanter for den norske veihistorien og formidler veiplanleggingshistorie, vei- og brubyggingsteknikk samt sosialhistorie.

Bildet viser en asfaltert landevei som går gjennom grønt og frodig landskap. Fremover til høyre ligger fjellanskap med tåke nede langs bakken mellom fjellene.
Stalheimskleiva i Voss kommune. Stalheimskleiva inngår som del av Bergenske hovedveg mellom Christiania og Bergen (bygget i perioden 1842-49). Vegen i Stalheimskleiva slynger seg opp Stalheimsberget på opp til seks meter høye steinmurer gjennom fjorten 180-graders svinger. Vegen omtales som et mesterverk i vegbygningskunst, og ble sammenlignet med de sveitsiske alpevegene. Foto: Ann Kristin Engh
Bildet viser en gruslagt vei inntil fjellside og med steinbelagt kant på venstre side. Den er omkranset med grønne trær og vegetasjon, i enden av veien ser man to turgåere.
Bratlandsdalen i Suldal kommune. Vegen gjennom Bratlandsdalen var en viktig hovedveg mellom Suldal og Røldal, og var også en av Norges første turistveger. Vegen ble bygget med håndkraft. Foto: Ingvill Hoftun

Forslag til kap.29 - veganlegg i SKE forskriften

Forslag til kap.30 - bruer i SKE forskriften

Forslag til kap.31 -byggverk i SKE forskriften

Veier